Saturday, July 16, 2011

e107 CMS Thai Edition

ระบบจัดการเนื้อหาเว็ปไซท์ e107 CMS ฉบับภาษาไทยในเวอร์ชั่นภาษาไทยนี้ มีการแก้ไขและร่วมพัฒนาระบบการแสดงผลรหัสอักษร (Encoding)เป็น รหัส UTF-8 ซึ่งสามารถแสดงผลอักษรภาษาไทยในภาวะการดูอัตโนมัติคำสั่ง View>Auto-Select ด้วยรหัสอักษรสากล(UTF-8)ในโปรแกรมอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ได้ทุกระบบ และแสดงอักขระทุกภาษาได้อย่างถูกต้อง และการแสดงผลภาษาไทย ก็ไม่ต้องสลับไปใช้การถอดรหัสการอ่าน/ดูจากเมนูView เป็น Thai-Windows ภาษาที่เลือกในการติดตั้งครั้งแรกจะเป็นภาษาเริ่มต้นของระบบให้โดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้ภาษาอื่นๆให้ติดตั้งภาษาเพิ่มเอง โดยคลิกเข้าสู่ศูนย์กลางระบบ(Admin Area) เ้พื่อตั้งภาษาเป็นค่าเริ่มต้นก่อน แล้วจึงปรับเทียบตารางฐานข้อมูล เพื่อแปลภาษาและกำหนดให้ใช้เป็นแบบ Multilanguages จากนั้นจึงไปเลือกปรับเปลี่ยน แปล ตั้งค่า ตั้งรูปแบบกราฟิกของเว็ปไซท์ หรือดำเนินการในส่วนการบริหารจัดการส่วนใดๆ ตามที่คุณต้องการเปิดให้บริการหรือใช้งานเว็ปไซท์ระบบe107 CMS ได้ติดตั้งอย่างสมบูรณ์แล้ว และพร้อมที่จะให้สร้างข่าวสารสาระต่างๆเข้าในเว็ปไซท์ของคุณได้ทันที.


      e107CMS เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาออนไลน์ ที่เขียนขึ้นด้วย php และใช้ระบบฐานข้อมูลเปิดเผยรหัส ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ mySQLเพื่อการบันทึก จัดเก็บ แสดงผลและค้นคืน เป็นระบบที่สามารถนำมาใช้ได้ฟรี และพัฒนาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงต่อได้เองโดยอิสระ และมียังการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด โดยทีมงานจากทั่วโลก โดยมีเว็ปไซท์อย่างเป็นทางการและต้นแบบพัฒนาชื่อ e107.org

แนะนำระบบ e107 CMS Thai Edition เป็นอีกชุดโปรแกรมหนึ่งที่ ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม :โครงการจัดตั้งสาขาวิชาออกแบบกราฟิก ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้นำเอามาแปลและพัฒนาต่อจากทาง e107.org โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้เข้าร่วมสมัครเป็นนักพัฒนาในส่วนของภาษาไทย( e107 Developer : Thai Translation) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนระบบการเรียนการสอน ผ่านระบบเครือข่าย(Network) เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย(Intranet) และภายนอกมหาวิทยาลัย(Internet) ของสาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบกราฟิก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ และหรือใช้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยนัย ภาระความรับผิดชอบงานสอนของคณาจารย์ประจำ หรือคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในเครือข่าย
เพื่อใช้เป็นแนวทางและต้นแบบของการศึกษาวิจัยและพัฒนา(Research & Development) ในศาสตร์ศิลปกรรม(Fine and Applied Arts Research) ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้อง(Related or Integrated )กับสายงานด้านระบบเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และระบบการสื่อสาร
      เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นศูนย์รวมและแหล่งกระจายองค์ความรู้ แนะนำ พัฒนาการใช้งานในส่วนของภาษาไทยของระบบนี้หรือระบบอื่นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเผยแพร่เป็นวิทยาทาน ตามนโยบายเดิมของทีมพัฒนาต้นแบบระบบนี้(Opensource CMS) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการการศึกษาของไทยเรา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการเนื้อหา ข่าวสาร สาระการเรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ ใช้เป็นซอฟท์แวร์แบบพกพาใช้งานส่วนตัว (Personal Portable Application) ไม่ว่าจะใช้ภายในระบบเครือข่ายย่อยๆในโรงเรียน ห้องเรียน (Lan) ภายในองค์กร(IntraNet) เครือข่ายระยะไกลเฉพาะ(Wan) หรือแม้กระทั่งจัดตั้งเป็นเว็ปไซท์ท่า (Portal CMS Website)จริง บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet ) ทื้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้แบบง่ายๆ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการเข้าบริหารจัดการระบบ (Dynamic Web) ในส่วนของกิจกรรม เนื้อหา ข่าวสาร สาระต่างๆได้ สะดวก รวดเร็ว และเสริมทักษะการคิด การอ่าน การศึกษาเรียนรู้ร่วมกันของครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป (Public) หรือในเฉพาะกลุ่ม (Private) ทั้งที่เป็นผู้เริ่มต้นใหม่ หรือในระดับมืออาชีพ จะได้ร่วมกันใช้และร่วมกันพัฒนาต่อๆไป.

ขั้นตอนแรก : เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคุณ ให้เปลี่ยนค่าการอนุญาตสิทธิ์ไฟล์ที่ชื่อ e107_config.phpเป็นโหมด 644.ในระบบปฏิบัติการLinuxจากค่า 777 เป็น 644 หรือให้เป็น Read-only (ให้อ่านอย่างเดียว)ในระบบปฏิบัติการwindows และคุณต้องลบไฟล์ชื่อ install.php ออกจากเครื่องเว็ปไซท์ของคุณ จากนั้นคุณต้องเข้าสู่ศูนย์กลางการบริหารจัดการระบบของคุณ เพื่อตั้งค่าต่างๆให้กับเว็ปไซท์ของคุณ เช่นการเลือกตั้งภาษาของระบบ เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอื่นๆ เป็นต้น ระบบสามารถตั้งค่าภาษาของระบบเป็นแบบ เลือกใช้หลายภาษาได้เช่นกัน การเข้าสู่ศูนย์กลางการบริหารจัดการเว็ปไซท์นั้น ให้พิมพ์ต่อท้ายชื่อเว็ปของคุณเป็น...../e107_admin/admin.php หรือจะพิมพ์เข้าสู่ระบบจากเมนูข้างก็ได้ โดยเข้าสู่ระบบด้วยชื่อและรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้

การขอคำปรึกษาและการสนับสนุน:Supportให้คลิกเข้าดูโฮมเพจของผู้พัฒนาระบบ e107 ต้นแบบที่ : http://e107.org, เพื่อเข้าอ่านเอกสารถาม-ตอบปัญหา( FAQ) และเอกสารคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายระดับสากลประเทศ : Forums: ให้คลิกที่ http://e107.org/e107_plugins/forum/forum.php
การโอนไฟล์ลงจากผู้พัฒนาส่วนเสริมอื่นๆ:DownloadsPlugins: http://e107coders.orgThemes: http://e107styles.org | http://e107themes.org
ระบบe107ฉบับภาษาไทยและส่วนเสริมอื่นๆ โอนไฟล์ลง ได้จากที่
1.ประชิดดอทคอม(เว็ปความรู้หลัก) : http://www.prachid.com
2.e107thailand(เว็ปสนับสนุน) : http://e107thailand.blogspot.com
3.วิตตี้คอมพิวเตอร์ดอทคอม(เว็ปสำรองร่วม(Mirror) : http://www.wittycomputer.com
4.อาร์ต-ราชภัฏดอทเนต(เว็ปสำรองร่วม(Mirror) : http://www.art-rajabhat.net
5.สาขาวิชาศิลปกรรม(เว็ปสำรองร่วม(Mirror) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://artnet.chandra.ac.th

ขอขอบคุณที่คุณใช้ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็ปไซท์ e107 CMS, หวังว่าคุณคงจะได้รับความพึงพอใจ และตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่คุณต้องการ. โปรแกรมระบบนี้ยังมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเป็นระยะ ร่วมกับทางเว็ปไซท์ของ e107.org ซึ่งบางส่วนของภาษาไทยอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เช่นในส่วนของ ระบบช่วยเหลือ คู่มือการใช้งาน ทางเราก็จะได้ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ให้ในลำดับต่อไป หากมีข้อคิดเห็นใดๆ พบข้อบกพร่องใดๆ หรือประสงค์ร่วมพัฒนากับเรา กรุณาแจ้งโดยตรง และเข้าร่วมอภิปรายซักถามได้จากเว็ปไซท์ ประชิดดอทคอม.
ทีมพัฒนา : ผศ.ประชิด ทิณบุตร,พิลาศลักษณ์ ทิณบุตร,ประพัทธ์ ทิณบุตร,ประพนธ์ ทิณบุตร อีเมล: prachid@prachid.com , โทรมือถือ.08 9667 0091 :@สงวนลิขสิทธิ์ภายใต้สิทธิอนุญาตตาม GNU ลิขสิทธิ์ GPLโดยฐานะของผู้บริหารระบบ : คุณสามารถลบภาพแสดงแรก(splash) แก้ไขข้อความในกรอบส่วนแสดงเนื้อหานี้ ได้จากหัวข้อการจัดการ ข้อความต้อนรับ การจัดการข่าว/เนื้อหาหลักของเว็ปไซท์. เลือกรูปแบบกราฟิกเว็ป(Theme)แบบอื่นๆ เปลี่ยนแปลงป้ายโฆษณา เลือกตั้งค่าเปิด-ปิดเมนูด้านข้าง ติดตั้งโปรแกรมเสริม และอื่นๆได้จากศูนย์กลางการบริหารจัดการระบบ(Admin Area)